Menu
Obec Hořenice
ObecHořenice

Komunální volby 5.10.-6.10. 2018

Informace pro voliče

V první den voleb do zastupitelstev obcí – v pátek 05.10.2018 proběhne hlasování od 14:00 hodin do 22:00 hodin, druhý den voleb – v sobotu 06.10.2018 se bude hlasovat od 8:00 hodin do 14:00 hodin. Sčítání hlasů proběhne v sobotu 06.10.2018 ihned po uzavření volebních místností. Hlasování na území obce Hořenice proběhne v 1 volebním okrsku.

V našem volebním obvodě 47 - Náchod se ve stejném termínu budou konat také volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky. Hlasování proběhne v pátek 05.10.2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 06.10.2018 od 8:00 hodin do 14:00 hodin Sčítání hlasů v prvním kole proběhne v sobotu 06.10.2018 ihned po uzavření volebních místností. Obvod 47 tvoří následující obce http://www.senat.cz/senat/volby/hledani/o_obvodu.php?kod=47&b_kod=Vyber .

Případné druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky pak proběhne o týden později, a to ve dnech 12.10.2018 a 13.10.2018.

 

KDO MŮŽE VOLIT:

Ve volbách do zastupitelstva obce:

Právo volit do zastupitelstva obce má občan Hořenic za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň druhý den voleb, tj. 06.10.2018, dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu, a státní občan jiného státu (EU), který alespoň druhý den voleb, tj. 06.10.2018, dosáhl věku 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních úmluv. Tuto skutečnost prokáže každý volič ve volební místnosti předložením platného dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas, cizinci předloží průkaz o povolení pobytu).

Překážkami ve výkonu volebního práva pro volby do zastupitelstev obcí je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva (musí být uvedeno ve výroku rozhodnutí soudu), zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (karanténa, pobyt v nemocnici), výkon vojenské základní nebo náhradní služby nebo služba vojáka z povolání v zahraničí.

Stálý seznam voličů vede obecní úřad pro voliče, kteří jsou v této obci přihlášeni k trvalému pobytu. Voliče, který není státním občanem České republiky, zapíše na jeho vlastní žádost obecní úřad do dodatku stálého seznamu voličů vedeného jen pro volby podle tohoto zákona, jestliže tento volič prokáže státní občanství státu (EU) a dále přihlášení se k trvalému nebo přechodnému pobytu v obci. Z dodatku stálého seznamu voličů lze voliče vyškrtnout na jeho vlastní žádost nebo z důvodu pozbytí práva volit. Každý volič si může v úředních hodinách na obecním úřadě ověřit, zda je zapsán ve  stálém seznamu voličů. Obecní úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě písemně sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze.

Ve volbách do Senátu Parlamentu ČR:

Právo volit do  Senátu Parlamentu ČR má občan České republiky (dále jen "občan"), který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole voleb do Senátu může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

Dva dny přede dnem voleb, tj. 03.10.2018 v 16:00 hodin, a v případě konání 2. kola senátních voleb  10.10.2018 v 16. hodin, uzavře obecní úřad stálý seznam voličů včetně dodatku.

VOLIČSKÉ PRŮKAZY:

Ve volbách do zastupitelstva obce:

Voličské průkazy se pro volby do zastupitelstev obcí NEVYDÁVAJÍ. Volič hlasuje ve volebním okrsku, kde je zapsán ve stálém seznamu voličů.

Ve volbách do Senátu Parlamentu ČR:

(1) Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu, popřípadě zvláštním seznamu vedeném podle § 6 odst. 5 písm. a) je zapsán, vydá obecní úřad, popřípadě zastupitelský úřad na jeho žádost voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu, popřípadě zvláštního seznamu a do jejich výpisů pro okrskovou volební komisi a zvláštní okrskovou volební komisi. Voličský průkaz pro volby do Senátu se vydává pouze voličům zapsaným ve stálém seznamu ve volebním obvodu, kde jsou vyhlášeny volby, popřípadě voličům zapsaným ve zvláštním seznamu podle § 6 odst. 5 písm. a).

(2) Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně u toho, kdo stálý nebo zvláštní seznam vede, do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo zvláštního seznamu nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb tomu, kdo stálý seznam nebo zvláštní seznam vede; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky; o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam. Obecní úřad nebo zastupitelský úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do Senátu Parlamentu České republiky je ke stažení v příloze na konci tohoto článku.

VOLBA DO PŘENOSNÉ VOLEBNÍ SCHRÁNKY:

Volič může požádat v obou výše uvedených volbách, ze ZÁVAŽNÝCH (zejména zdravotních) důvodů, obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

Mějte připraveno jméno a příjmení voliče, adresu trvalého pobytu a tel. číslo na voliče.

Požadavky na případnou návštěvu s přenosnou volební schránkou můžete do zahájení hlasování  (tj. 05.10.2018 do 14.00 hodin a v případě konání druhého kola senátních voleb 12.10.2018 do 14.00 hodin) zasílat na email ou.horenice@tiscali.cz nebo hlásit na tel. čísle 491 815 326 a po zahájení hlasování na stejném telefonním čísle.

Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do Senátu Parlamentu České republiky ke stažení (29.5 kB)

MUNIPOLIS

MUNIPOLIS

Mikroregion Hustířanka

Hustířanka

Obec Hořenice

  • ​​ 155 obyvatel
  • ​​ První zmínka 1500
  • ​​ Řeka Labe
  • ​​ Renesanční tvrz
  • ​​ Archeologická naleziště
nahoru